Δικαιολογητικά:

1. Δελτίο εγγραφής αθλητή /τριας και ταυτότητα τα οποία τα προμηθεύεστε από τον προπονητή ή εκπρόσωπο του σωματείου.
Διευκρινήσεις:
         α. Συμπλήρωση των στοιχείων του αθλητή/τριας  και του κηδεμόνα στο λευκό
              έντυπο, στο κίτρινο έντυπο και στην ταυτότητα .
         β. Σφραγίδα γιατρού στο λευκό και  στο κίτρινο έντυπο και στην ταυτότητα του
              αθλητή/τριας. (3 σφραγίδες)
         γ. Υπογραφή κηδεμόνα του αθλητή/τριας.

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ

3. Φωτογραφίες : 3 έγχρωμες  (μεγέθους ταυτότητας)

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα.